Хөрвөх болон зайны сургалт

Оюутны бие дааж хийх  ажлын удирдамж

Хичээлийн нэр: Бага Боловсролын Математик Дидактик-1  
БАБ- III                                                                                                   / 5-р улирал /
2012-2013 оны хичээлийн жил.
Семестр
Хийх ажлын чиглэл
Зорилго
Шалгах аргачлал
Эзэмших чадвар
Ашиглах эх сурвалжууд

1
Математикийн бага боловсролын стандарт
Стандартыг уншиж, судлах, товчлон бичих
Тестээр шалгана.
Стандартыг хичээл төлөвлөхдөө ашиглаж сурах

5 -р улирал
2

Математикийн хичээлийн бүтэн жилийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө боловсруулах
/1, 2 -р анги/

Математикийн стандарт ашиглан  хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулах
Хэлэлцүүлэг: Тухайн сэдвийн хүрээнд асуулт, хариулт явагдана. Үнэлгээ хийхдээ өөрийн болон хөндлөнгийн  үнэлгээг харгалзан үнэлнэ.
-          Математикийн бага боловсролын агуулгын стандартад нийцсэн эсэх
-          Бичиг баримтын боловсруулалтын дизайн 
Математик хэл, сэтгэлгээний арга барилыг бүтээлчээр хэрэглэж сурах
1.    Бага боловсролын математикийн стандарт, зөвлөмж.Уб.2003 он
2.     Бүндэн. Бага ангид  математик заах арга. 1983 он.
3.    1-5-р ангийн математикийн сурах бичиг
4.    Математикийн сургалтын материал. Уб. 2010 он
5.    Математик сонин
3

Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж хичээл заах
/1, 2-р анги/Математикийн хичээл зохион байуулах арга зүйтэй болох
·         Стандартын шаардлагыг хангасан эсэх
·         Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн шаардлагыг хангасан эсэх
·         “ Мини хичээл”-ийг багийн оюутнууд хэлэлцэн үнэлгээ өгөх
Нэгж хичээлийн онцлогтой танилцан боловсруулж , заах чадвар дадалтай болох
4
Мэдээлэл харилцааны технологийг сургалтанд хэрэглэх
/ 1-р анги/
Цахим хичээл боловсруулах
Цахим хичээлийн боловсруулалт:
·         Хичээлийн агуулгад аналид хийх
·         Мэдээлэл харилцааны технологийг оновчтой хэрэглэсэн эсэх
·         Цахим хичээл заах чадвар зэргийг харгалзан үнэлнэ.

Цахим хичээл боловсруулах, заах чадвар, дадалтай болох
5
Д.Бүндэн “ Бага ангид математик заах арга зүй”
Номыг уншиж, товчлол хийх
/I, II, III бүлэг /

Бага ангид математик заах арга зүйг  уншиж судлах
Хэлэлцүүлэг хийх :
·         Товчлолын дагуу  сэдвүүдийн хүрээнд арга  зүйг ярилцах
·         Санал бодлоо солилцох
Өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээгээр үнэлнэ.
Математикийн хичээл төлөвлөн заахдаа  арга зүйгээ хэрэглэх, турших
6
Математик-5
/ Б.Балдулмаа нар. Эдмон .УБ. 2007 он/
Бодлого бодох онолын мэдлэгээ чадвар дадал болгох
Даалгаврын гүйцэтгэлийг харгалзан үзнэ
Бодлогын гүйцэтгэлийн дараалал зөв эсэхийг шалгах
Бодлогоо тайлбарлах чадвар дадал эзэмшсэн эсэх

Бодолтоо хамгаалах чадвар эзэмших
Бие даах ажлын удирдамж боловсруулсан : Багш Р.Болормаа


Оюутны бие дааж хийх  ажлын удирдамж

Хичээлийн нэр: Бага Боловсролын Математик Дидактик-2  
БАБ- III                                                                                                   / 6-р улирал /
2012-2013 оны хичээлийн жил.
Семестр
Хийх ажлын чиглэл
Зорилго
Шалгах аргачлал
Эзэмших чадвар
Ашиглах эх сурвалжууд
6-р улирал
1
Математикийн хичээлийн бүтэн жилийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө боловсруулах
/ 3,4-р анги/
Математикийн стандарт ашиглан  хөтөлбөр
боловсруулах
Хэлэлцүүлэг: Тухайн сэдвийн хүрээнд асуулт, хариулт явагдана. Үнэлгээ хийхдээ өөрийн болон хөндлөнгийн  үнэлгээг харгалзан үнэлнэ.
-          Математикийн бага боловсролын агуулгын стандартад нийцсэн эсэх
-          Бичиг баримтын боловсруулалтын дизайн  
Математик хэл, сэтгэлгээний арга барилыг бүтээлчээр хэрэглэж сурах
    Бага боловсролын математикийн стандарт, зөвлөмж.Уб.2003 он
 Бүндэн. Анхан шатны математик заах арга. 1983 он.
1-5-р ангийн математикийн сурах бичиг
Математикийн сургалтын материал. Уб. 2010 он
Математик сонин 2010-2011 он
2
Багаараа нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж хичээл заах
/ 3,4-р ангийн хүрээнд/
Математикийн хичээл зохион байуулах арга зүйтэй болох
·         Стандартын шаардлагыг хангасан эсэх
·         Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн шаардлагыг хангасан эсэх
·         “ Мини хичээл”-ийг багийн оюутнууд хэлэлцэн үнэлгээ өгөх
Нэгж хичээлийн онцлогтой танилцан боловсруулж , заах чадвар дадалтай болох
3
Мэдээлэл харилцааны технологийг сургалтанд хэрэглэх
/ 3,4-р анги /
Цахим хичээл боловсруулах
Цахим хичээлийн боловсруулалт:
·         Хичээлийн агуулгад аналид хийх
·         Мэдээлэл харилцааны технологийг оновчтой хэрэглэсэн эсэх
·         Цахим хичээл заах чадвар зэргийг харгалзан үнэлнэ.
Цахим хичээл боловсруулах, заах чадвар, дадалтай болох
4
Д.Бүндэн “ Бага ангид математик заах арга зүй”
Номыг уншиж, товчлол хийх
/IV, V, VI бүлэг /
Бага ангид математик заах арга зүйг  уншиж судлах
Хэлэлцүүлэг хийх :
·         Товчлолын дагуу сэдвүүдийн хүрээнд арга  зүйг ярилцах
·         Санал бодлоо солилцох
Өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээгээр үнэлнэ.
Математикийн хичээл төлөвлөн заахдаа  арга зүйгээ хэрэглэх, турших
5
Математик-4  сурах бичиг
Бодлого бодох онолын мэдлэгээ чадвар дадал болгох
Даалгаврын гүйцэтгэлийг харгалзан үзнэ
Бодлогын гүйцэтгэлийн дараалал зөв эсэхийг шалгах
Бодлогоо тайлбарлах чадвар дадал эзэмшсэн эсэх

Бодолтоо хамгаалах чадвар эзэмших

Бие даах ажлын удирдамж боловсруулсан : Багш Р.Болормаа


Оюутны бие даах ажлын удирдамж

Хичээлийн нэр: Бага Боловсролын Математик Дидактик-3  
БАБ- IV                                                                                                   / 7-р улирал /
2012-2013 оны хичээлийн жил.
Семестр
Хийх ажлын чиглэл
Зорилго
Шалгах аргачлал
Эзэмших чадвар
Ашиглах эх сурвалжууд
7-р улирал
1
Математикийн хичээлийн бүтэн жилийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө боловсруулах
/ 5- р анги /
Математикийн стандарт ашиглан  хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах
Хэлэлцүүлэг: Тухайн сэдвийн хүрээнд асуулт, хариулт явагдана. Үнэлгээ хийхдээ өөрийн болон хөндлөнгийн  үнэлгээг харгалзан үнэлнэ.
-          Математикийн бага боловсролын агуулгын стандартад нийцсэн эсэх
-          Бичиг баримтын боловсруулалтын дизайн

Математик хэл, сэтгэлгээний арга барилыг бүтээлчээр хэрэглэж сурах
1.Бага боловсролын математикийн стандарт, зөвлөмж.Уб.2003 он
2. Бүндэн. Анхан шатны математик заах арга. 1983 он.
3.1-5-р ангийн математикийн сурах бичиг
4.Математикийн сургалтын материал. Уб. 2010 он
5.Математик сонин
2
Багаараа нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж хичээл заах
/ 5-р анги /

Математикийн  хичээл зохион байуулах арга зүйтэй болох
·         Стандартын шаардлагыг хангасан эсэх
·         Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн шаардлагыг хангасан эсэх
·         “ Мини хичээл”-ийг багийн оюутнууд хэлэлцэн үнэлгээ өгөх
Нэгж хичээлийн онцлогтой танилцан боловсруулж , заах чадвар дадалтай болох
3
Мэдээлэл харилцааны технологийг сургалтанд хэрэглэх
/ 5 -р анги /
Цахим хичээл боловсруулах, хичээлээ  заах, бичлэг хийх,   CD дээр хуулах
Цахим хичээлийн боловсруулалт:
·         Хичээлийн агуулгад аналид хийх
·         Мэдээлэл харилцааны технологийг оновчтой хэрэглэсэн эсэх
·         Цахим хичээл заах чадвар зэргийг харгалзан үнэлнэ.
Цахим хичээл боловсруулах, заах чадвар, дадалтай болох
4
Математикийн хичээлийн үзүүлэн , тарааж өгөх материалыг гарын доорх материалаар хийх
Гарын дорх материал ашиглан  сургалтын хэрэглэглэхүүн бэлтгэх
Бүтээлийн сангаар үнэлнэ .
·         Хэрэглэгдэхүүний боловсруулалт
·         Гарын дорх материалыг хэр оновчтой ашигласан
·         Хэрэглэгдэхүүнийг хөрвөх чадвартай хийсэн эсэх
·         Хичээл заахдаа ашигласан байдал зэргээр үнэлнэ.
Үзүүлэн тарааж өгөх материалыг олон хувилбартай хийж сурах
5
Д.Бүндэн “ Бага ангид математик заах арга зүй”
Номыг уншиж, товчлол хийх
/ VII, VIII бүлэг /
Бага ангид математик заах арга зүйг  уншиж судлах
Хэлэлцүүлэг хийх :
·         Товчлолын дагуу бүлэг бүлгээр нь арга  зүйг ярилцах
·         Санал бодлоо солилцох
Өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээгээр үнэлнэ.
Математикийн хичээл төлөвлөн заахдаа  арга зүйгээ хэрэглэх, турших
Бие даах ажлын удирдамж боловсруулсан : Багш Р.Болормаа

No comments:

Post a Comment